Trinh phụ hai chồng

Ngày xưa có một gia đình nọ có một người con gái xinh xắn nết na. …

Sự tích hồ gươm

Vào thời ấy, giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam ta. Chúng coi dân …

Bát canh hẹ

Xưa có một người rất có hiếu, không may mắc tội vu oan, phải giam tù …